ALGEMENE LEVERINGS - EN BETALINGS VOORWAARDEN

(Voor ons aanbod van trainingen / workshops / cursussen en apparatuur gelden mogelijk AANVULLENDE voorwaarden).

Producten van OBJECTIVE SKINCARE B.V. zijn bedoeld voor professioneel gebruik en wederverkoop door hiervoor opgeleide personen. Hiermee worden mensen bedoeld met een erkende schoonheidsopleiding, huidtherapie of andere relevante achtergrond. Waar leverancier staat wordt OBJECTIVE SKINCARE B.V. bedoeld.

Ben je hier nog mee bezig, verzoek dan om beoordeling van de situatie VOOR aanschaf van de producten.
OBJECTIVE SKINCARE B.V. is niet aansprakelijk voor onjuist of ondeskundig gebruik van haar producten of workshops.

Tenzij anders vermeld staan de prijzen in de aankoopkolom vermeld EXCLUSIEF BTW. Indien de prijs op NUL (0) staat is deze tijdelijk niet leverbaar OF op aanvraag. Dit betekent nooit dat het artikel gratis is. Set- of combiprijzen kunnen eventueel op basis van een passende offerte worden aangeboden en zijn pas akkoord na wederzijdse bevestiging per email of schriftelijke overeenkomst. Prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 1 Algemeen.

Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door OBJECTIVE SKINCARE BV te maken aanbiedingen, diensten en te sluiten overeenkomsten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de (inkoop) voorwaarden van de wederpartij van OBJECTIVE SKINCARE BV, verder te noemen Leverancier, niet aanvaard.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle bepalingen van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden tussen partijen van kracht.

Artikel 2 Aanbiedingen.

Alle door de Leverancier te maken aanbiedingen zijn tot het moment van schriftelijke aanvaarding vrijblijvend.
De Leverancier is niet gebonden aan de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maatopgaven, prospectussen, prijscouranten, catalogi en aanbiedingen. De door de Leverancier verstrekte gegevens zijn eerst bindend, indien dit schriftelijk overeengekomen is.
De Leverancier behoudt zich het eigendoms-(octrooi-, merkenrecht) en auteursrecht voor met betrekking tot de door haar verstrekte product(-samenstellings)gegevens en deze mogen niet aan derden ter hand/inzage gesteld worden, tenzij hiervoor op voorhand schriftelijk toestemming van de Leverancier is ontvangen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding de Leverancier heeft bereikt. De aanvaarding van het aanbod van de Leverancier dient schriftelijk te geschieden, hetzij d.m.v. een (bijv email) orderbevestiging,
hetzij d.m.v. "akkoord"-ondertekening van de schriftelijke aanbieding van de Leverancier.
Mondelinge afspraken en toezeggingen gelden slechts indien deze onmiddellijk schriftelijk bevestigd zijn.
Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van lid 1 van artikel 3 de overeenkomst pas tot stand, indien de Leverancier aan de wederpartij schriftelijk heeft bericht akkoord te zijn met deze afwijkingen van de offerte.

Artikel 4 Levering.

Voor de aanvang van de levering is de schriftelijke bevestiging van de Leverancier beslissend. De Leverancier is gerechtigd een wijziging in de te leveren goederen door te voeren, indien het een wijziging betreft teneinde te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften. De Algemene Leveringstermijn bedraagt maximaal tien (10) werkdagen na ontvangst schriftelijke orderbevestiging en betaling (rembours alleen na goedkeuring OBJECTIVE SKINCARE BV), tenzij anders schriftelijk overeengekomen of overmacht dit onmogelijk maakt. De Leverancier is gerechtigd de levering in gedeeltes uit te voeren. Iedere levering wordt geacht een zelfstandige waarde te hebben. Indien de levering in gedeeltes geschiedt, heeft de Leverancier het recht elk deel zelfstandig te factureren.
De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de geleverde goederen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd, dan wel aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de te leveren goederen om welke redenen dan ook niet door de Opdrachtgever worden afgenomen, zijn verdere kosten, waaronder opslagkosten voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De opslag van de goederen door de Leverancier, laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de goederen over te gaan binnen de in artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden genoemde termijn. Voor zover op grond van (E.U.) overheidsvoorschriften of op grond van eigen fabrieksvoorschriften van de Opdrachtgever, aanvullende kwaliteitsvoorzieningen vereist zijn, worden deze door de leverancier tegen een afzonderlijk in rekening te brengen bedrag geleverd. Indien de Leverancier zich heeft verbonden tot het verrichten van technische - of anderszins werkzaamheden, zijn deze werkzaamheden strikt beperkt tot de door de Leverancier geleverde goederen.

Artikel 5 Prijs.

De door de Leverancier opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering vanaf magazijn (inclusief eventuele verlading in de fabriek). De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking, verzekering, transportkosten, invoerrechten, toeslagen en andere op de levering betrekking hebbende heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Alle door de Leverancier opgegeven prijzen zijn vast voor een termijn van maximaal drie maanden, geringe prijsstijgingen of onvoorziene kostenverhogingen voorbehouden. Na afloop van die termijn is de Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen indien de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zich gewijzigd hebben.

Artikel 6 Levertijd.

De door de Leverancier opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering
De levertijd vangt aan op de navolgende tijdstippen:
* op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst;
* of zodra de Opdrachtgever de noodzakelijke bescheiden, zoals vergunningen en andere documenten heeft verstrekt en de Leverancier deze heeft geaccepteerd;
* of zodra de Leverancier de overeengekomen (vooruit)betaling van hetgeen voor het leveren van producten dient te worden voldaan, heeft ontvangen.
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden, dan wel doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, vertraging optreedt of doordat de Opdrachtgever niet tijdig proefmaterialen ter hand stelt, dan wel de levertijd op eigen verzoek verlengt, wordt de levertijd zo nodig verlengd. De eventuele kosten die hierbij optreden, zoals opslagkosten, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
Behoudens grove schuld aan de zijde van de Leverancier geeft een overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
De Leverancier aanvaardt geen enkele aan een overschrijding van de levertijd verbonden boete-clausule.

Artikel 7 Betaling.

De betaling van bestelde geschiedt steeds via betaalsystemen zoals Mollie / Ideal / Bancontact direct bij online bestelling.
Afhaling, overmaking vooraf of aflevering tegen contante betaling geschiedt uitsluitend in overleg of na bevestiging vanuit de leverancier.

Artikel 8 Risico en Eigendomsvoorbehoud.

De opdrachtgever draagt het risico met betrekking tot de af te leveren goederen vanaf het moment dat de af te leveren goederen aan de Opdrachtgever worden aangeboden. Alle directe en indirecte schade die alsdan mocht ontstaan, is, behoudens grove schuld van de Leverancier, voor rekening van de Opdrachtgever.
De eigendom van goederen gaat eerst op de Opdrachtgever over, indien al het door de Opdrachtgever aan de leverancier uit hoofde van de leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de Leverancier is voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid is gesteld;
Indien er gerede twijfel bij de Leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is de Leverancier bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
Blijft de Opdrachtgever in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is de Leverancier gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe aan de Leverancier alle medewerking te verlenen.
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden (tot zekerheid) over te dragen, dan wel te doen overdragen; evenmin is het toegestaan doorverkoop te plegen zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier.

Artikel 9 Garantie.

De Leverancier staat in voor deugdelijkheid en kwaliteit (volgens EU-richtlijnen) van de door haar geleverde goederen en diensten, alsmede van de door haar in die goederen verwerkte en/of geleverde materialen, dit met uitzondering van de door de Opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde materialen.
Voor zover het betreft bij keuring respectievelijk bij de inbedrijfstelling niet- waarneembare gebreken aan het geleverde goed, waarvan de Opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na aflevering zijn opgetreden als direct gevolg van een onjuistheid in de door de Leverancier toegepaste constructie, samenstelling, dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zal de Leverancier de gebreken herstellen c.q. vervangende onderdelen ter beschikking stellen. De keuze van herstel of vervanging als mede de keuze van de plaats van uitvoering van die herstelwerkzaamheden worden door de Leverancier gemaakt.
Deze verplichting van de Leverancier vervalt, indien:
a. de ondeugdelijke werking van enig geleverd goed niet onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na constatering daarvan aan de Leverancier schriftelijk gemeld wordt;
b. er sprake is van niet-inachtneming van de juiste toepassingsvoorschriften, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
c. product-toepassing, respectievelijk inbedrijfstelling verkeerd uitgevoerd wordt door de Opdrachtgever of derden;
d. de Opdrachtgever onjuist of onoordeelkundig gebruik maakt van het geleverde goed, zoals onjuiste dosering resp. verkeerde toepassing van bedrijfsmiddelen, vervangingsgrondstoffen e.d.
e. de Opdrachtgever zelf wijziging in de samenstelling van het geleverde goed uitvoert;
f.de Opdrachtgever het geleverde goed voor een ander doel gebruikt dan hij bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven heeft, incl. het zogenoemde ompakken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.
De Leverancier is gerechtigd zijn garantieverplichtingen op te schorten, zolang koper zijn betalingsverplichtingen niet voldaan heeft.

Artikel 10 Overmacht, Opschorting en Aansprakelijkheid.

De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de Leverancier door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
Van overmacht aan de zijde van de Leverancier is sprake, indien de Leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de Leverancier als bij derden, van wie de Leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de Leverancier ontstaan.
Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering onredelijk lang vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde betaling te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de Leverancier terug te zenden voor rekening en risico van de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
Ingeval van tijdelijke overmacht zal de Opdrachtgever zich verstaan met de Leverancier over de wijze waarop de bestaande overeenkomst, na opheffing van de overmachtsituatie, nagekomen zal worden, al dan niet in gewijzigde vorm. Indien partij die dit betrof, ten gevolge van de tijdelijke overmachtssituatie een voordeel heeft genoten, is de vordering tot schadevergoeding of creditering uitgesloten.
Ingeval van blijvende overmacht zal de overeenkomst geacht worden ontbonden te zijn. In deze situatie zullen partijen zich met elkaar verstaan over de gevolgen van de ontbinding, inclusief een eventuele aanspraak op schadevergoeding.
De Leverancier is niet aansprakelijk voor kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade veroorzaakt door haar geleverde goederen, dan wel uitgevoerde werkzaamheden behoudens haar wettelijke (product-)aansprakelijkheid.
De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door haar werknemers, noch door haar ingeschakelde derden voor zover bij het veroorzaken van die schade geen sprake was van opzet of grove schuld van de Leverancier, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden.
De Opdrachtgever is gehouden de Leverancier te allen tijde te vrijwaren, resp. schadeloos te stellen, ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de Leverancier in de bepalingen van deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 11 Geschillen.

Alle geschillen die naar aanleiding van een door OBJECTIVE SKINCARE BV te sluiten overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter. OBJECTIVE SKINCARE BV is evenwel gerechtigd de wederpartij bij de bevoegde rechter in haar arrondissement in-rechte te betrekken. Op alle door OBJECTIVE SKINCARE BV te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Leverings-en Betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.
De Eenvormige Wetten inzake internationale verkoop van roerende goederen (LUVI) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Aangepast OBJECTIVE SKINCARE B.V. 01 SEPTEMBER 2021

AANVULLENDE BEPALINGEN:

ALLE PRODUCTEN WORDEN ONDER GARANTIE OP CARRY IN BASIS GELEVERD, DIT HOUDT IN DAT DEFECTE GOEDEREN NA OVERLEG AAN ONS FRANCO RETOUR GEZONDEN MOETEN WORDEN (VERZENDKOSTEN VOOR UW REKENING). VOOR AANKOOP EN RESERVERING VAN TRAININGEN GELDEN AANVULLENDE EN/OF AFWIJKENDE VOORWAARDEN.